Welcome to TAKAELKAEL Computer

Para makagamit ng PC sundin ang nasa baba:1. Pindutin ang "Login"

2. Itype ang iyong username: ex. toto

3. Itype ang iyong password: ex. toto